وبلاگicon
<
موسسه فرهنگی قرآن و عترت مشکات نور شهرستان اندیمشک (بوستان قرآن 2)
تاریخ : جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲
: موسسه مشکات نور

دانلود تلاوت از استاد مصطفی اسماعیل

۱.سوره نازعات

۲.سوره احزاب

۳.سوره کهف

سوره مبارکه ابراهیم نازعات غاشیه اخلاص فلق ناس حمد

سوره مبارکه اسراء طارق

سوره مبارکه ال عمران 171 ـ 195

سوره مبارکه ال عمران 200 ـ 185

سوره مبارکه بقره طارق انشراح

سوره مبارکه بقره نازعات

سوره مبارکه تحریم حاقه

سوره مبارکه حج 1 ـ 29

سوره مبارکه حجرات ق

سوره مبارکه حجرات ق انشراح اخلاص

سوره مبارکه حمد

سوره مبارکه رحمن

سوره مبارکه رعد 29 ـ 1

سوره مبارکه رعد ضحی انشراح

سوره مبارکه شمس

سوره مبارکه غاشیه

سوره مبارکه فاطر حاقه

سوره مبارکه ق ذاریات ضحی

سوره مبارکه ق ذاریات طارق اخلاص

سوره مبارکه ق ذاریات طارق شمس

سوره مبارکه قصص 25 - 3

سوره مبارکه قصص طارق اخلاص

سوره مبارکه قصص علق قدر

سوره مبارکه کهف 34 - 19

سوره مبارکه کهف ضحی انشراح تین

سوره مبارکه لقمان حاقه

سوره مبارکه لقمان نازعات علق

سوره مبارکه مریم حاقه نازعات شمس علق

سوره مبارکه نازعات

سوره مبارکه نازعات علق

سوره مبارکه نجم قمر

سوره مبارکه نجم قمر رحمن حاقه

سوره مبارکه نجم قمر رحمن حاقه نازعات شمس

سوره مبارکه نجم قمر شمس اخلاص

سوره مبارکه نجم قمر طارق

سوره مبارکه نحل

سوره مبارکه نساء

سوره مبارکه هود

سوره مبارکه یوسف حاقه

سوره مبارکه یوسف حاقه

سوره مبارکه گلچین : ابراهیم - بلد - تحریم - حاقه - فرقان - قصص - نمل


161 :سورة یس 60 إلى 32 از سورة الصافات .

162 :سورة الصافات 1 إلى 82.

163 :سورة الصافات 83 إلى 169.

164 :سورة الصافات 145 إلى 26 از سورة " ص ".

165 :سورة " ص " 21 إلى 65.

166 :سورة " ص " 52 إلى 10 از سورة الزمر .

167 :سورة الزمر 8 إلى : 38.

168 :سورة الزمر 32 إلى 67.

169 :سورة الزمر 53 إلى 9 از سورة غافر .

170 :سورة غافر 1 إلى 29.

171 :سورة غافر 21 إلى 50.

172 :سورة غافر 41 إلى77.

173 :سورة غافر 66 إلى 12 از سورة فصلت .

174 :سورة فصلت 1 إلى 31.]

175 : سورة فصلت 25 إلى 52.

176 : سورة فصلت 47 إلى 15 از سورة الشورى .

177 :سورة الشورى 13 إلى 30.

178 : سورة الشورى 27 إلى 9 از سورة الزخرف .

179 :سورة الشورى 51 إلى 35 از سورة الزخرف .

180 : سورة الزخرف 24 إلى 64 .

181 :سورة الزخرف 57 إلى 18 از سورة الدخان .

182 :سورة الدخان 17 إلى 17 از سورة الجاثیة .

183 :سورة الجاثیة 12 تا آخر سوره.

184 :سورة الأحقاف 1 إلى 26 .

المادة 185 :سورة الأحقاف 21 إلى 15 از سورة " محمد

186 :سورة " محمد " 10 إلى 3 از سورة الفتح .

187 :سورة " محمد " 33 إلى 23 از سورة الفتح.

188 :سورة الفتح 18 إلى 8 از سورة الحجرات .

189 :سورة الحجرات 1 إلى 11 از سورة " ق ".

المادة 190 :سورة الحجرات 14 إلى 35 از سورة " ق".

191 :سورة " ق " 27 إلى 48 از سورة الذاریات.

192 :سورة الذاریات 31 إلى 46 از سورة الطور .

193 :سورة الطور 24 إلى 44 از سورة النجم .

194 :سورة النجم 26 إلى 28 از سورة القمر .

195 :سورة القمر 1 إلى 18 از سورة الرحمن .

196 :سورة الرحمن 1 تا آخر سوره

197 :سورة الواقعة 1 إلى 5 از سورة الحدید .

198 :سورة الواقعة 75 إلى 19 سورة الحدید .

199 :سورة الحدید 16 إلى 4 از سورة المجادلة .

200 :سورة المجادلة 1 تا آخر سوره.

201 :سورة المجادلة 14 إلى 10 از سورة الحشر6.

202 :سورة الحشر 11 إلى 9 از سورة الممتحنة.

203 :سورة الممتحنة 7 تا آخر سورة الصف .

204 :سورة الجمعة 1 إلى 6 از سورة التغابن.

205 :سورة " المنافقون " 1 إلى 3 از سورة الطلاق.موضوعات مرتبط: مجموعه تلاوت قاریان مصری، دانلود رایگان / مذهبی
آخرین مطالب